dr Błażej Wójkiewicz

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Parkowa 5
62-035 Kórnik, Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Tel.: +48 618170033,
Fax: +48 618170166

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są głównie wokół genetyki populacji, genomiki i hodowli drzew iglastych. W ramach tych tematów szczególnie interesuję mnie kwestie związane z identyfikacją wzorów zmienności genetycznej związanych z lokalną adaptacją i historią demograficzna na poziomie wewnątrz- i międzygatunkowym w celu lepszego zrozumienia ekologii i ewolucji molekularnej naturalnych populacji drzew leśnych  i prognozowania ich prawdopodobnej odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatu. W obrębie moich zainteresowań znajdują się także nowe obiecujące metody hodowli drzew leśnych, a w szczególności selekcja genomowa oraz metoda wspomaganego przepływu genów. 

Krótkie CV

2011-2013 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; studia magisterskie; kierunek biotechnologia
2013 - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku; doktorat

Publikacje:

Żukowska WB., Wójkiewicz B., Litkowiec M., Wachowiak W. (2017). Cross-amplification and multiplexing of cpSSRs and nSSRs in two closely related pine species (Pinus sylvestris L. and P. mugo Turra). Dendrobiology 77:59-64.

Wachowiak W., Żukowska WB., Wójkiewicz B., Cavers S., Litkowiec M. (2016) Hybridization in contact zone between temperate European pine species. Tree Genetics & Genomes, DOI: 10.1007/s11295-016-1007-x

Wójkiewicz B., Litkowiec M., Wachowiak W (2016) Contrasting patterns of genetic variation in core and peripheral populations of highly outcrossing and wind pollinated forest tree species. AoB Plants, doi: 10.1093/aobpla/plw054

Wójkiewicz B., Cavers S., Wachowiak W. (2016) Current Approaches and Perspectives in Population Genetics of Scots Pine (Pinus sylvestris L.). Forest Science, 62(3): 343-354.

Wójkiewicz B., Wachowiak W. (2016) Substructuring of Scots pine in Europe based on polymorphism at chloroplast microsatellite loci. Flora 220: 142–149.

Wachowiak W., Wόjkiewicz B., Cavers S., Lewandowski A. (2014). High genetic similarity between Polish and North European Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations at nuclear gene loci. Tree Genetics & Genomes 10(4): 1015-1025.

Doniesienia konferencyjne:

Wójkiewicz B, Litkowiec M, Wachowiak W. (2016). Sosna zwyczajna jako obiekt badań genetycznych podstaw zmienności adaptacyjnej.  Konferencja naukowa – Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku. Kórnik – Poznań, 17-19.10.2016. p. 226.

Wójkiewicz B, Litkowiec M, Żukowska WB, Wachowiak W (2016) Struktura genetyczna i historia demograficzna europejskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w oparciu o analizę polimorfizmu chloroplastowych i jądrowych loci mikrosatelitarnych. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27.06-3.07. 2016.

Żukowska WB, Litkowiec M, Wójkiewicz B, Wachowiak W (2016) Zróżnicowanie europejskich populacji kosodrzewiny (Pinus mugo Turra) na podstawie porównawczej analizy morfologii igieł i danych mikrosatelitarnych. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27.06-3.07. 2016.

Wachowiak W., Żukowska WB., Cavers S., Wójkiewicz B. Evolutionary studies of adaptive variation in pines. Polish Evolutionary Conference, 2015. 24-26 Sept 2015, Poznań, Poland. p.18.

Wachowiak W., Cavers S, Żukowska WB, Wójkiewicz B. (2015) The use of DNA polymorphisms in population history and adaptive variation studies in pines. International Conference on “Genetic resources conservation – scientific and social challenges”, 25 June, Karpacz, Poland.

Żukowska WB, Litkowiec M, Wójkiewicz B, Boratyńska K, Wachowiak W. (2015). The use of chloroplast microsatellite markers for the evaluation of genetic diversity of dwarf mountain pine (Pinus mugo Turra) populations within their native range. International Conference on “Genetic resources conservation – scientific and social challenges”, 25 June, Karpacz, Poland.

Żukowska WB, Litkowiec M, Wójkiewicz B, Boratyńska K, Wachowiak W. (2015) Range-wide analysis of genetic variation of Pinus mugo Turra using chloroplast microsatellites. IUFRO Tree Biotechnology 2015 Conference “Forests: the importance to the planet and society”, 08-12 June, Florence, Italy.

Wójkiewicz B, Litkowiec M, Żukowska W, Wachowiak W (2015). Sub-structuring of Scots pine across European distribution range based on cpDNA SSR markers. Presented at IUFRO Tree Biotechnology 2015 Conference, 08-12 June, Florence, Italy.

Wójkiewicz B, Litkowiec M,  Żukowska W, Wachowiak W (2015). Genetic variation and divergence of European Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations based on the analysis of the microsatellite loci. Presented at “Conservation of genetic resources – scientific and social challenges” conference, 25 June, Karpacz, Poland.

Hebda A., Skrzyszewski J., Wójkiewicz B., Wachowiak W. (2014) Genetic structure and breeding value of Scots pine from Carpathian Mts. as compared to -the species distribution range in Poland. Conference materials: Forum Carpathicum, Lwów, Ukraina, 16-18 Sept

Hebda A., Wójkiewicz B., Skrzyszewski J., Wachowiak W. (2014) Genetic and phenotypic variation of Scots pine from the species distribution range in Poland. Conference materials, Teisendorf, Niemcy, 10-12 Sept

Projekty badawcze

2016- kierownik projektu badawczego „Zmienność genetyczna i struktura populacji topoli czarnej (Populus nigra L.) w dolinie Odry - wskazówki dla ochrony puli genowej i odtworzenia gatunku”. Grant finansowany przez NCN.

Topola czarna (Populus nigra L.) jest charakterystycznym i niezwykle ważnym gatunkiem dla ekosystemów dolin rzecznych, który posiadał niegdyś rozległy zasięg występowania w całej Europie. Obecnie, na skutek wielowiekowej działalności człowieka prowadzonej w obrębie dużych rzek niżowych zaliczana jest do gatunków rzadkich i zagrożonych w Europie jak i coraz rzadszych w Polsce. Możemy wyróżnić dwie główne przyczyny nieustannie zmniejszającej się liczby osobników tego taksonu. Pierwsza z nich związana jest z przeprowadzoną regulacją koryt rzek i ograniczeniem terenów zalewowych, a tym samym zniszczeniem lub zagospodarowaniem pod użytki rolne lub leśne siedlisk do naturalnego odnawiania się i rozprzestrzeniania tego gatunku. Druga wynika z zakładania w latach 50 – 70 ubiegłego wieku, w dolinach rzek powierzchni hodowlanych z mieszańcami topoli, które mogą krzyżować się z rodzimymi osobnikami topoli czarnej. Istnieje więc realne zagrożenie, że część młodego pokolenia stanowią osobniki hybrydowe, które bardzo trudno rozróżnić na podstawie cech fenotypowych od czystych genetycznie osobników opoli czarnej. Dlatego konieczne jest poznanie istniejących zasobów genowych tego zagrożonego gatunku celem stworzenia odpowiednich programów jego ochrony i restytucji.